Slogan

EĞİTİM ÖĞRETİM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan, kendini geliştirme isteğiyle dolu, cesaretini, yaratıcılığını ve rüyalarını çalan gölgeleri sorgulayabilen, sorumlu vatandaş olmayı ve hayat becerileri edinmeyi öğrenen, farklılıkları kabul eden, bireysellikten toplumsallaşmaya doğru yol alabilen, her bir alanda geleceğin lideri olmaya aday bir nesil yetiştirmek için var olan, bir zümreyiz.

Sınıf Öğretmenleri Zümresi olarak; sadece verileni yiyen, sunulanı alan, yap denileni yapan, düşünme denileni düşünmeyen, görme denileni görmeyen, kısacası, kendi kendisine düşünemeyen, düşündüklerini söyleyemeyen, yaratamayan, bireyler yerine; demokratik bilince sahip, İstanbul’da, Türkiye’de ve Dünya’da olan olayları takip eden, sorgulayan, empati kurabilen ve yaratıcı çözüm üretme becerisine sahip, sosyal sorumluluğu gelişmiş, öğrenme sürecine yardımcı olacak özgün kaynaklar yaratmak için bilgisayar teknolojilerini kullanabilen ve  inovatif  İngilizce’nin yanında bir çok dilli doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen, en küçük yaştan itibaren yenilebilir enerji kaynaklarını bilen, çevreye ve doğaya dost öğrenciler yetiştirerek, başarının uşağı değil,  efendisi olan öğrenciler yetiştirmektir.

1. sınıflar

 1. sınıf için hedefimiz; okuma-yazmanın öğretilmesi, sayıların tanıtılması, anaokulunda tanışılan İngilizce 

derslere ağırlık verilmesiyle başlayarak; kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin okuyup anlamlarını geliştirmesi, anladıklarını anlatabilmesi, Türkçe'yi doğru kullanabilmesi, ezberci kurallardan uzaklaşarak araştırmaya yönelik çalışmaları yapabilmesi ile sürdürülür.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğretim programlarını etkin olarak uygulayıp; aktif öğrenme teknikleri ile düşünen, paylaşan,üreten,gelişen,kendini ifade eden,özgüven sahibi,yaratıcı, mutlu ve güler yüzlü öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.Yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz.

2.Sınıflar

2. Sınıflar zümresi olarak, genel felsefemiz, Kemalist, demokrasiyi özümsemiş, k

endi kültürünü ve diğer ulusların kültürünü iyi tanıyan, ana dilini çok iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınmayan, öğrendiklerini sorgulayarak yaşam biçimine dönüştüren, özgüveni yüksek, yeri geldiğinde öz eleştirilerde bulunan, bireysellikten toplumsallaşmaya doğru yol kat eden öğrenciler yetiştirmektir. Bu bağlamda derslerde proje tabanlı eğitime, çoklu zeka, yaratıcı drama, performans çalışmalarına, yer verilmektedir. Böylece çocukların yaratıcılıkları tetiklenerek; Öğrenmeyi, dört duvar arasından dışarıya çıkarıp, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini daha anlamlı kılarak, benlik kazanmalarına katkıda bulunulacaktır.

   Öğrencilerimizde var olan okuma sevgisini daha da pekiştirmek için dönem başında başlamış olduğumuz “okuma saatleri” projesine devam edilecektir.  Öğrencilerimizin daha zengin ve güçlü bir Türkçeye sahip olması için derslerde şiir dinletilerine, masal ve öykü anlatma yarışmalarına yer verilmektedir.

 

Matematik derslerinde; matematiği korkulur halden uzaklaştırarak, eğlendirici, dinlendirici yanı öğrencilere tanıtılır. Matematiğin hayatın kendisi olduğunu sezinleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla oyunlaştırılmış etkinliklere yer verilmektedir. Yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini geliştirecek, edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamdaki problemleri çözmede kullanabilecek öğrenciler yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca bu yıl, öğrencilerimizin çok büyük keyif aldığı; matematikle Türkçe dersinde öğrendiği bilgileri birleştirerek problem kurma, verilen bir resim ve grafikten problem cümleleri oluşturup çözme gibi beyinsel faaliyetlere de geniş yer verilecektir. Öğrencilere, yaşantımızın her anında karşımıza çıkan, bizlere olaylar arasında sebep –sonuç ilişkisi kurmamızı sağlayan, hoşgörü ve mantık gibi özellikleri kazanmamızda büyük rolü olan matematiği sevdirerek öğretmekten mutluyum

Geleceğin liderlerini yetiştiren Özel Lider Şişli İlkokulu Eğitim Anlayışı”nı benimsemiş öğretmenler olarak çalışmalarımızı her geçen gün büyük bir özen ve titizlikle devam ettireceğimize ve bilginin efendisi olacağımıza inanıyoruz…           

3.Sınıflar

 TEMEL   AMAÇLARI - HEDEFLERİMİZ

     1-Düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek,verilen bilgileri pekiştirmek.

     2- Bilgileri beceriye dönüştürmek.Yaparak yaşayarak öğrenme sağlamak.

     3- Hayal gücünü, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirmek.

     4- Eleştirel düşünmeyi, başka görüşlere saygı kazandırma.

     5- Farklı yönleri görme, düşünme ve doğru karar verme becerilerinigeliştirmek.

     6- Görüşleri,duyguları anlamaya yardımcı olmak ve empati duygusunu geliştirmek.

     7- Yaratıcılığı geliştirmek. Hangi durumlarda nasıl davranılacağını yaşayarak öğrenmelerini sağlamak

     8- Yarım bırakılan bir işi tamamlamak.Önceden yapılan yapılan işleri ileri götürmek.Bir ürün ortaya çıkarmayı öğretmek.

     9- Duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak.

   10- Eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını sağlamak.

   11- Bireysel farklardan kaynaklanan eksikleri gidermek ve öğrenciyebireysel sorumluluk kazandırmak.

   12- Çevreye karşı duyarlılık kazandırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak.

   13- İnceleme olanağı sağlayarak doğrudan bilgi toplamayı öğretmek.

   14- Sözel iletişim yoluyla kişilerden bilgi toplamayı öğretmek.  

   15- Grupla çalışmayı öğretmek

   16- Etkinlikleri paylaşmayı, organize etmeyi ve estetik özellikler kazandırma.

   17- Çocukların kendilerine olan güvenmelerini geliştirmelerine, çalışma ve başarılı olma isteklerinin artmasına imkan verme.

   18- Sorumluluk duygularının gelişmesine olanak sağlama.

 4. sınıflar

A- Kurum olmanın gerektirdiği planlı ve sorumlu eğitim öğretim bilincinde olan okulumuzun 4.sınıföğretmenleri,MEB’nın hazırladığı müfredat programından sınıflarına ait bölümleri,öğretim yılı başından itibaren,okul yönetiminin yönergelerini esas alarak,birlikte yıllık planlarını yaparlar.Bu plan,girdikleri derslerin temalarını kapsar.Aynı    planda .tema süreleri,sınav günleri,derslerle ilgili gezi gözlem ve araştırmalar eğitim öğretim hedefleri gözetilereksaptanır.Bu aşamaya kadarki çalışmaların planlanması ve uygulaması,okulumuzun uyguladığı ‘zümre çalışması’nın esaslarıdır.

B- Yıl içinde uygulanacak olan performans ve proje çalışmalarının konuları da zümre toplantısında saptanır.Proje konuları tek veya grup halinde seçilebilirken,performans ödev ve etkinlikleri sınıfça yapılmak zorundadır.Planlamada saptanan sınavların soruları,şube öğretmenleri tarafından ortak hazırlanır,gününde ve saatinde yapılır.Cevap anahtarı ve soruların not değerleri de zümre öğretmenlerince hazırlanır.

C- Çoklu zekaya dayalı,yaparak yaşayarak öğrenme amacıyla,kalıcı vetam öğrenmeyi okulumuz 4.sınıflarıTürkçe,Matematik,Sosyal ,Fen derslerinin hazırlık ve destek     çalışmalarında,bilgisayar teknolojisine bağlı(internet üzerinden)her şubede görsel yöntemle Vitamin-Net programlarını kullanarak,eğitim ve öğretimde birliği uygulamaktadırlar.

D- Türkçe dersinin temel amaçlarından biri olan, yaşam boyu okuma alışkanlığını kazanma(yıl boyu süren serbest okuma saatleriyle)öğrencilerimizde;yurdumuz ve dünya yazarlarını tanımayı,okuma zevkine ulaşmayı.okuduğunu anlamayı,sonuç çıkarmayı ve kendine özgü sunmayı hedefler.Bu temel çalışmayı, sınıflardakurulan kitaplıklar ,yazılı anlatım etkinlikleri,okuduğu kitapları sunumlar destekleyerek yönlendirir.Okumanın anlamını ve önemini kavrayan bireyler yetiştirmede esas, yapılan işi sevdirmektir.Okulumuz bu konuda da lider olmaktadır.

E- 4. SINIFLAR Fen ve Teknoloji derslerindeki uygulamalı çalışmalarını haftanın belli gün ve saatlerinde okul laboratuarında yaparak;bilimsel davranış ve becerilerinin temelini atmaktadırlar.Labaratuvar etkinlikleri de diğer ders etkinlikleri gibi okulumuzun web sitesinde yer 

almaktadır.Her öğrencinin tek tek deney,araştırma ve gözlemlerini yapabildiği ortam olan    laboratuarımız,öğrencilerimizin ‘ilk bilim odaları’ olma özelliğindedir.Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin heyecanını ve sürekliliğini,geleceğin bilim adamı olma ruhuyla sürdürmekteyiz.

F- Öğrencilerimizin yıl boyunca ders etkinliklerini bir araya getirdiği ‘ürün dosyası’ çalışmaları da sürdürülmektedir.Her öğrenci dosyasını düzenler ve kullanır.Dosyada performans ve proje çalışmaları ve değerlendirilmeleri yeralır.Ürün dosyaları her ünite bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir.Sunumlarda kullandığı görseller ve bireysel tüm etkinlikler dosyada bulundurulur.

G- 4. SINIF öğretmenleri, ders içi ve ders dışı etkinlik ve sosyal çalışmalarda görülen    uyumsuz davranışları,akademik başarısızlıkları izleyerek,edindiği gözlem ve bilgilerli okul rehberliğine sunar.İLGİLİ öğretmenle birlikte,veli işbirliği esas alınarak,çalışmalar çözümleyici yöntemlerle sürdürülür.Her çocuğun bir bütün halinde incelenmesi, psikolojik yardımın amacıdır.