Slogan

EĞİTİM ÖĞRETİM

OKULUMUZDA EĞİTİM ÖĞRETİM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan, kendini geliştirme isteğiyle dolu, yaratıcı, gölgeleri sorgulayabilen, sorumlu vatandaş olmayı ve hayat becerileri edinmeyi öğrenen, farklılıkları kabul eden, bireysellikten toplumsallaşmaya doğru yol alabilen, her bir alanda geleceğin lideri olmaya aday bir nesil yetiştirmek için var olan bir zümreyiz.

Sınıf Öğretmenleri Zümresi olarak; demokratik bilince sahip,  Türkiye’de ve Dünya’da olan olayları takip eden, sorgulayan, empati kurabilen ve yaratıcı çözüm üretme becerisine sahip, sosyal sorumluluğu gelişmiş, öğrenme sürecine yardımcı olacak özgün kaynaklar yaratmak için bilgisayar teknolojilerini kullanabilen ve İngilizce’nin yanında bir çok dilli doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen, küçük yaştan itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarını bilen, çevreye ve doğaya dost öğrenciler yetiştirmektir.

1. sınıflar

 1. sınıf için hedefimiz; okuma-yazmanın öğretilmesi, sayıların tanıtılması,  öğrencilerin okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi, anladıklarını anlatabilmesi, Türkçeyi doğru kullanabilmesi, ezberci kurallardan uzaklaşarak araştırmaya yönelik çalışmaları yapabilmesidir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğretim programlarını etkin olarak uygulayıp; aktif öğrenme teknikleri ile düşünen, paylaşan, üreten,  gelişen, kendini ifade eden, özgüven sahibi, yaratıcı, mutlu ve güler yüzlü öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz.

2.Sınıflar

2. Sınıflar için hedefimiz kültürünü ve diğer ulusların kültürünü iyi tanıyan, ana dilini çok iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınmayan, öğrendiklerini sorgulayarak yaşam biçimine dönüştüren, özgüveni yüksek, yeri geldiğinde öz eleştirilerde bulunan, bireysellikten toplumsallaşmaya doğru yol kat eden öğrenciler yetiştirmektir. Bu bağlamda derslerde proje tabanlı eğitime, çoklu zeka, yaratıcı drama ve performans çalışmalarına yer verilmektedir. Böylece çocukların yaratıcılıkları tetiklenerek; öğrenmeyi, dört duvar arasından dışarıya çıkarıp, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini daha anlamlı kılarak, benlik kazanmalarına katkıda bulunulacaktır.

Öğrencilerimizde var olan okuma sevgisini daha da pekiştirmek için her yıl uyguladığımız  “okuma saatleri” projesine devam edilecektir.  Öğrencilerimizin daha zengin ve güçlü bir Türkçeye sahip olması için derslerde şiir dinletilerine, masal ve öykü anlatma yarışmalarına yer verilmektedir.

Matematik derslerinde; matematiği korkulur halden uzaklaştırarak, dersin eğlendirici, dinlendirici yanı öğrencilere tanıtılır. Matematiğin hayatın kendisi olduğunu sezinleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla oyunlaştırılmış etkinliklere yer verilmektedir. Yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini geliştirecek, edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamdaki problemleri çözmede kullanabilecek öğrenciler yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca bu yıl, öğrencilerimizin çok büyük keyif aldığı; matematikle Türkçe dersinde öğrendiği bilgileri birleştirerek problem kurma, verilen bir resim ve grafikten problem cümleleri oluşturup çözme gibi beyinsel faaliyetlere de geniş yer verilecektir. Öğrencilere, yaşantımızın her anında karşımıza çıkan, bizlere olaylar arasında sebep –sonuç ilişkisi kurmamızı sağlayan, hoşgörü ve mantık gibi özellikleri kazanmamızda büyük rolü olan matematiği sevdirerek öğretmekten mutluyuz.

Geleceğin liderlerini yetiştiren Özel Lider Şişli İlkokulu Eğitim Anlayışı”nı benimsemiş öğretmenler olarak çalışmalarımızı her geçen gün büyük bir özen ve titizlikle devam ettireceğimize ve bilginin efendisi olacağımıza inanıyoruz…           

3.Sınıflar

 TEMEL  AMAÇLAR - HEDEFLERİMİZ

Düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek, verilen bilgileri pekiştirmek.

     2-  Bilgileri beceriye dönüştürmek, yaparak yaşayarak öğrenme sağlamak.

     3- Hayal gücünü, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirmek.

     4- Eleştirel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek.

     5- Farklı yönleri görme, düşünme ve doğru karar verme becerilerini geliştirmek.

     6- Görüşleri, duyguları anlamaya yardımcı olmak ve empati duygusunu geliştirmek.

     7- Yaratıcılığı geliştirmek. Hangi durumlarda nasıl davranılacağını yaşayarak öğrenmelerini sağlamak

     8- Yarım bırakılan bir işi tamamlamak. Önceden yapılan işleri ileri götürmek. Bir ürün ortaya çıkarmayı öğretmek.

     9- Duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak.

   10- Eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını sağlamak.

   11- Bireysel farklılıklardan kaynaklanan eksikleri gidermek ve öğrenciye bireysel sorumluluk kazandırmak.

   12- Çevreye karşı duyarlılık kazandırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak.

   13- İnceleme olanağı sağlayarak doğrudan bilgi toplamayı öğretmek.

   14- Sözel iletişim yoluyla kişilerden bilgi toplamayı öğretmek.  

   15- Grupla çalışmayı öğretmek

   16- Etkinlikleri paylaşmayı, organize etmeyi ve çalışmalara estetik özellikler kazandırmayı öğretmek.

   17- Çocukların kendilerine olan güvenlerini geliştirmelerini, çalışma ve başarılı olma isteklerini artırmalarını sağlamak.

   18- Sorumluluk duygularının gelişmesine olanak sağlamak.

 4. sınıflar

A- Kurum olmanın gerektirdiği planlı ve sorumlu eğitim öğretim bilincine sahip okulumuzun 4.sınıf öğretmenleri, MEB’in hazırladığı müfredat programından sınıflarına ait bölümleri, öğretim yılı başından itibaren okul yönetiminin yönergelerini esas alarak, birlikte yıllık planlarını yaparlar. Bu plan, girdikleri derslerin temalarını kapsar. Aynı planda tema süreleri, sınav günleri, derslerle ilgili gezi gözlem ve araştırmalar eğitim öğretim hedefleri gözetilerek saptanır. Bu aşamaya kadarki çalışmaların planlanması ve uygulanması, okulumuzun uyguladığı zümre çalışmasının esaslarıdır.

B- Yıl içinde uygulanacak olan performans ve proje çalışmalarının konuları da zümre toplantısında saptanır. Proje konuları tek veya grup halinde seçilebilirken, performans ödev ve etkinlikleri sınıfça yapılmak zorundadır. Planlamada saptanan sınavların soruları, şube öğretmenleri tarafından ortak hazırlanır, gününde ve saatinde yapılır. Cevap anahtarı ve soruların not değerleri de zümre öğretmenlerince hazırlanır.

C- Çoklu zekaya dayalı, yaparak, yaşayarak, kalıcı ve tam öğrenmeyi hedefleyen okulumuz 4.sınıfları Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri derslerinin hazırlık ve destek çalışmalarında, her şubede bilgisayar teknolojisine bağlı(internet üzerinden) Vitamin-Net programlarını kullanarak, eğitim ve öğretimde birlik sağlanmaktadır.

D- Türkçe dersinin temel amaçlarından biri olan, yaşam boyu okuma alışkanlığını kazanma çalışmaları ile öğrencilerimize; yurdumuz ve dünya yazarlarını tanımayı, okuma zevkine ulaşmayı, okuduğunu anlamayı ve okuduklarından sonuç çıkarmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Bu temel çalışmayı, sınıflarda kurulan kitaplıklar, yazılı anlatım etkinlikleri ve sunumlar ile destekliyoruz. Okumanın anlamını ve önemini kavrayan bireyler yetiştirmede esas, yapılan işi sevdirmektir. Okulumuz bu konuda da lider olmaktadır.

E- 4. sınıflar Fen ve Teknoloji derslerindeki uygulamalı çalışmalarını haftanın belli gün ve saatlerinde okul laboratuvarında yaparak; bilimsel davranış ve becerilerinin temelini atmaktadırlar. Laboratuvar etkinlikleri de diğer ders etkinlikleri gibi okulumuzun web sitesinde yer  almaktadır. Her öğrencinin tek tek deney, araştırma ve gözlemlerini yapabildiği ortam olan laboratuvarımız, öğrencilerimizin ‘ilk bilim odaları’ olma özelliğindedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin heyecanını ve sürekliliğini, geleceğin bilim insanı olma ruhuyla sürdürmekteyiz.

F- Öğrencilerimizin yıl boyunca ders etkinliklerini bir araya getirdiği ‘ürün dosyası’ çalışmaları da sürdürülmektedir. Her öğrenci dosyasını düzenler ve kullanır. Dosyada performans ve proje çalışmaları ve değerlendirmeleri yer alır. Ürün dosyaları her ünite bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir. Sunumlarda kullandığı görseller ve bireysel tüm etkinlikler dosyada bulundurulur.

G- 4. sınıf öğretmenleri, ders içi ve ders dışı etkinliklerde ve sosyal çalışmalarda görülen uyumsuz davranışları, akademik başarısızlıkları izleyerek, edindikleri gözlem ve bilgileri okul rehberliğine sunar. İlgili öğretmenle birlikte, veli işbirliği esas alınarak, çalışmalar sürdürülür. Her çocuğun bir bütün halinde incelenmesi, psikolojik yardımın amacıdır.